MÝTY A FAKTA o e-kouření

MÝTY versus FAKTA o náplních do e-cigaret a e-kouření

V poslední době se v médiích objevují stále častěji negativní a lživé informace o náplních do e-cigaret (e-liquidech) a e-kouření obecně. Zejména slýcháváme tvrzení ve smyslu:


... prodej náplní v ČR není nikým regulován a kontrolován...
... nikdo neví, co náplně obsahují...
... náplně mohou obsahovat zdraví škodlivé látky...
... nikdo neví, co obsahuje kouř z e-cigaret a co tedy e-kuřák vdechuje...
... e-kouření je stejně škodlivé jako kouření klasické cigarety...

Všechna tato tvrzení jsou nepravdivá, jejich cílem je očernit e-kouření jako takové a není těžké odhadnout, kdo za takovou kampaní stojí. Bohužel peníze jsou vždy až na prvním místě a tabákové koncerny přichází s každou "vykouřenou" e-cigaretou o nemalé prostředky. E-kouření je totiž celosvětově na vzestupu, naproti tomu spotřeba papírových cigaret klesá. Tabáková lobby je mohutná a je s politováním, že média tyto nepodložené desinformace a nepravdy slepě přebírají a uvádějí nás v omyl bez snahy si celou problematiku ověřit a zjistit, jak se věci doopravdy mají. Bohužel potřeba zveřejnit "senzační" zprávu stále převládá nad snahou přinést nám pravdivé a objektivní informace.
A JAK JE TO TEDY DOOPRAVDY?

doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. z Centra pro závislé na tabáku

, Ústav hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v rozhovoru pro ČT o e-cigaretách mimo jiné konstatuje:

... oproti klasické cigaretě je riziko minimální...
... pokud jde o pasivní kouření, riziko je prakticky nulové...
... americká FDA testovala některé vzorky a našli řádově desítky látek, většinou neškodných...
... co obsahují (myšleno náplně) nebudou látky škodlivé...

Celý rozhovor můžete shlédnout v archivu České televize .

LEŽ č.1: prodej náplní v ČR není nikým regulován a kontrolován

PRAVDAdovoz a prodej náplní dozoruje celá řada státních orgánů a institucí

Náplně obsahující nikotin jsou ze zákona klasifikovány jako nebezpečné chemické směsi, jelikož nikotin je závazně klasifikovanou nebezpečnou látkou. Uvádění náplní na český trh se proto řídí zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon) a gestorem k tomuto zákonu je Ministerstvo životního prostředí.Dozorování nad plněním povinností, jež z tohoto zákona vyplývají, pak spadá do působnosti jak České inspekce životního prostředí (ČIŽP), tak i orgánů ochrany veřejného zdraví.
Přitom ČIŽP kontroly masivně provádí již dlouhé měsíce. Dle článku na oficiálním webu bylo jen za období od konce ledna do 17.4.2013 zkontrolováno více než 170 různých náplní.
Prodávat nikotinové náplně lze podle zák. č.455/1991Sb. (živnostenský zákon) jen na základě vázané živnosti, přičemž gestorem je zde Ministerstvo průmyslu a obchodu. Kontrolu prodejců z hlediska existence takového oprávnění pak v "terénu" vykonávají Obecní živnostenské úřady.
Dalším článkem v řetězci dohledu nad e-liquidy je Celní správa České republiky, která provádí kontrolu jak v "terénu" (stánky, tržnice apod.), tak zejména také kontroluje zásilky náplní ze zahraničí, jež prochází celním úřadem v procesu proclívání. Kontroly jsou zaměřené jak na padělky originálních výrobců, tak na dodržování správného balení a označování liquidů. V případě, že náplně nesplňují zákonem požadované náležitosti, nejsou vůbec procleny a propuštěny na český trh. Tisková zpráva celního úřadu o zachycených padělcích např. ZDE či ZDE (Liqua).


LEŽ č.2: nikdo neví, co náplně obsahují 
PRAVDAobsah náplní je znám, uváděn a prověřen českými laboratořemi

Nemůžeme zde hovořit o všech liquidech obecně, neboť platí, že přes snahu kontrolních orgánů (viz. výše) lze narazit jak na padělky originálních výrobců (např. Liqua viz. výše), tak také na náplně neoznačené s neznámým původem a složením. Varování před používáním takovýchto náplní je jistě na místě, neboť není známo jejich složení a zda tedy nejsou zdravotně závadné.
Složení originálních značkových náplní je vždy deklarováno na etiketě a základní složky jsou v podstatě u všech značek stejné. Jde zejména o Propylen Glykol, rostlinný Glycerin, ochucující složku, vodu a případně nikotin.
Náplně značkových zahraničních výrobců jsou podrobovány testování světovými autorizačními orgány a následně jsou jimi vystavovány příslušné certifikáty.

LEŽ č.3: náplně mohou obsahovat zdraví škodlivé látky 

PRAVDAznačkové, originální náplně neobsahují žádné zdraví škodlivé látky

značkových náplní máte jistotu, že víte, co kouříte a že takový liquid neobsahuje škodlivé látky viz. odstavec výše. Samozřejmě toto nelze zaručit u náplní padělaných nebo pocházejících z nedůvěryhodných zdrojů či míchaných "podomácku" mimo oficiální výrobce. Zvýšenou pozornost je vždy potřeba věnovat náplním podezřele levným, neboť i zde platí, že na něčem se při výrobě ušetřit muselo.

Je tedy na zvážení každého spotřebitele, zda do svého zdraví věnuje pár korun navíc, či bude riskovat za cenu malé úspory.

LEŽ č.4: nikdo neví, co obsahuje kouř z e-cigaret a co tedy e-kuřák vdechuje 

PRAVDAkouř z e-cigarety byl testován českými laboratořemi a víme, co obsahuje

A co tedy kouř z e-cigarety obsahuje? Kromě případného nikotinu se jedná jen o 2 významné složky:

1. propylen glykol - jedná se o přísadu, která se v náplni stará o produkci dýmu. Je zdraví naprosto neškodná a používá se v medicíně, kosmetice (mýdlech...), potravinách, zubních pastách, ústních vodách apod. Americký vládní úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA označuje propylenglykol jako "všeobecně považovaný za bezpečný" pro použití v potravinách, kosmetice a léčivech (zpráva v AJ na oficiálním webu ZDE, přeloženo on-line pomocí google překladače ZDE). Obsažen je i v dětských sirupech jako je např. Hedelix (viz. složení).

Je dokonce známo, jaký vliv mají výpary propylenglygolu na organismus při dlouhodobé inhalaci (vdechování), což přesně odpovídá inhalaci při e-kouření. Odborná studie na toto téma  proběhla v USA se závěrem, že vzduch obsahující tyto páry je zcela neškodný. Testované opice a krysy byly trvale vystaveny masivním koncentracím těchto par po dobu 12 až 18 měsíců. Po následném vykonání pitvy a rozsáhlé histologické studii plic nebyly nalezeny žádné nežádoucí změny. Stejně tak ledviny, játra, slezina i kostní dřeň byly normální. Celou studii si můžete v AJ přečíst na odborném zahraničním serveru ZDE (přeloženo on-line pomocí google překladače ZDE).

Více o propylenglykolu si můžete přečíst např na wikipedii.

2. vegetable glycerin - jinak též rostlinný glycerin (glycerol) je v náplni nositelem chuti. Opět se jedná o zdraví neškodnou látku používanou v kosmetických výrobcích, zubních pastách, léčivech, žvýkačkách, pro úpravu nápojů, jako sladidlo např. ve šlehačkách, jako změkčovadlo želé a jiných cukrovinek atp. V lékařství se užívá jako přísada infuzí, ke snižování nitroočního tlaku, ve formě glycerinových čípků nebo jako součást klystýrů.

Více o glycerinu si můžete přečíst např na wikipedii.

LEŽ č.5: e-kouření je stejně škodlivé jako kouření klasické cigarety 

PRAVDAkouření e-cigarety má prokazatelně minimální zdravotní rizika

Že kouření e-cigarety má minimální zdravotní dopady je dáno již samotným faktem, že náplně do e-cigaret včetně kouře, který e-kuřák vdechuje, neobsahují žádné zdraví škodlivé látky, jak bylo doloženo v textech výše.

Toho je dosaženo naprosto odlišnou "technologií" produkce dýmu oproti papírové cigaretě, která hoří a právě hořením tabáku se uvolňují veškeré jedy viz. níže. E-cigareta oproti tomu náplň jen zahřívá a odpařuje, takže ve výsledném kouři (páře) žádné tyto látky nevznikají. 

1. E-cigareta tedy neprodukuje žádné karcinogenní látky, které by vedly k onemocnění rakovinou.

2. E-cigareta nepoškozuje srdce a nevyvolává srdeční onemocnění výzkum na toto téma proběhl v roce 2012...

- kdo testoval: Evropská kardiologická společnost (EKS) 

- závěr studie: použití elektronické cigarety nemá negativní vliv na srdeční funkce a "nahrazování tabáku elektronickými cigaretami může být zdraví prospěšné"


Celou studii si můžete přečíst v AJ na oficiálním webu EKS (přeloženo on-line pomocí google překladače ZDE).

V případě kuřáctví klasických cigaret je srdeční onemocnění hlavní příčinou úmrtí a  40 % kuřáků umírá v důsledku ischemické choroby srdeční
V rámci studie byla kuřákům měřena srdeční funkce před a po vykouření klasické cigarety a e-cigarety. Zatímco po vykouření klasické cigarety se projevovaly akutní myokardiální dysfunkce, použití e-cigarety k akutním nežádoucím účinkům na srdeční funkce nevedlo. Ukázalo se, že i když je nikotin v náplni obsažen v koncentraci 11 mg/ml, k jeho převodu do těla dochází v porovnání s běžným kouřením v mnohem menší míře. Echokardiografie zaměřená na funkci levé srdeční komory prokázala, že vykouření klasické cigarety přivodí významné poruchy v její diastolické fázi (diastolické dysfunkce jsou přitom pro vývoj srdečních onemocnění významným rizikovým ukazatelem). K ničemu podobnému po holdování nikotinu z elektroniky ale nedocházelo. 


A jak je na tom klasická cigareta - v jejím tabákovém kouři se nachází více než 4000 látek, z velké části jedů a mutagenů (pyridinové alkaloidy, toxické plyny, nitrosaminy, polycyklické aromatické uhlovodíky, těžké kovy, pevné částice atd.). Z tohokarcinogenní (vyvolávající rakovinu) je cca 60 z nich. Samotný kouř z cigaret je zařazen do seznamu karcinogenů 1A třídy (nejvyšší nebezpečnosti). 
Na následky kouření umírá v ČR cca 18.000 lidí ročně. Polovina kuřáků zemře na následky kouření, a to v průměru o 15 let dřív, než kdyby nekouřili. Na následky kouření umírá více lidí než na HIV, tuberkulózu a malárii dohromady. Během 21. století prý dojde v jeho důsledku ke snížení počtu obyvatel na Zemi o jednu miliardu. 
Opomenout nelze ani tzv. pasivní kouření, kterým kuřák vystavuje jedům a zápachu své okolí včetně dětí a domácích zvířat. Ve vzduchu znečištěném tabákovým kouřem bylo prokázáno více než 5000 látek, dle odhadů jich ale může být i více než 100 000. Dle studií, vzduch nasycený tabákovým kouřem obsahuje 3x více škodlivých látek nežli vzduch nasycený zplodinami z výfuku auta. Jen na pasivní kouření zemře v ČR ročně přes 3000 lidí.
Psát o všech rizicích by vydalo na celou knihu, více se dozvíte např. na wikipedii či na tématických servrech např. ZDE či

ZDE

A navíc... e-cigareta nezapáchá (spíše mírně voní dle použité příchutě), e-kouřením nevystavujete své okolí žádnému zdravotnímu ohrožení, nic "nenačichne" cigaretovým kouřem a v neposlední řadě finanční náklady jsou zanedbatelné oproti klasickým cigaretám (střední e-kuřák utratí za měsíc cca 200,- Kč, klasický kuřák cca 2.000,- Kč).

Na základě všech uvedených a hlavně doložených faktů si jistě spotřebitel sám učiní jasnou představu o tom, jak se věci skutečně mají, a že nepodložené negativní "výkřiky" médií na adresu e-kouření jsou neseriózní a nepravdivé. Přitom celospolečenským zájmem by měla být spíše osvěta používání e-cigarety jakožto nesrovnatelně zdravější alternativy klasického kouření a média by zde měla sehrát hlavní úlohu. Bohužel peníze vždy vítězí nad hodnotami vyššími jako je ochrana zdraví a života kuřáků i jejich okolí. Můžeme jen doufat, že tomu do budoucna bude jinak...